اقلام انتشاراتی

به منظور اطلاع رسانی گسترده در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سعی شده است زمینه بهبود اطلاع رسانی به مخاطبان و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه فراهم شود. در این بخش ضمن معرفی هر یک از این اقلام نحوه حضور مشارکت کنندگان در هر یک به تفصیل توضیح داده شده است.

 

 

کتاب نمایشگاه