تاریخ های مهم


شرح فعالیت

روز/ ساعت

تاریخ

مهلت معرفی پیمانکار غرفه ساز

   1 تا 10 شهریور 

آخرین مهلت تحویل 4 سری نقشه غرفه سازی برای غرفه های خود ساز و چک تضمین تخلیه

 شنبه 10 شهریور

آخرین مهلت درخواست آب، برق سه فاز، تلفن

 شنبه 10 شهریور

تحویل سالن و مکان غرفه به غرف خود ساز

 چهارشنبه 29 شهریور

پایان مهلت غرفه سازی غرف خودساز(ساخت و ساز، رنگ کاری، آماده سازی و ...)

 جمعه  31 شهریور

تحویل غرفه های پیش ساخته به غرفه داران

 جمعه ساعت 14  31 شهریور

آخرین فرصت ورود ماشین آلات و تجهیزات سنگین به نمایشگاه

 چهارشنبه ساعت 24  29 شهریور

آخرین فرصت ورود کالا به نمایشگاه

 شنبه ساعت 12 1 مهر

ساعت بسته شدن سالن ها در روز قبل از افتتاح

 شنبه ساعت 20 1 مهر

افتتاح نمایشگاه

 یکشنبه 2 مهر

خاتمه نمایشگاه

 چهارشنبه  5 مهر

آغاز جمع آوری کالاها و تخریب غرفه ها

پنج شنبه 6 مهر

آخرین مهلت جمع آوری و خروج کالاها و باقیمانده مصالح غرفه سازی

 جمعه ساعت 14 7 مهر