اطلاعات تماس با دبیرخانه نمایشگاه

دبیرخانه دائمی نمایشگاه ایران پلاست:

تلفن: 88554770 - 88554805

ایمیل: info@iranplast.ir